KARESİ TARİH KULÜBÜ                         

 

 

 

 


  

I.Sınıf Ders İçerikleri...

 

 

       I. YARIYIL

TRH 1101 Osmanlı Paleoğrafyası I (4+0)

Osmanlıca Alfabe; Harflerin Yazılışları; Şekil ve Okunuşları İtibariyle Harflerin Özellikleri; Harflerin Bitişmeleri; Türkçe Kelimelerin Okunup-Yazılmaları, Asli Harf-Okutucu Harf;Osmanlıca Metinler; Sesli Harflerin Durumları, Türkçe Kelimelerde Benzer Sesler; Osmanlıca Metinler; Yazılışıyla Okunuşu Farklı Kelimeler, Türkçe Ekler ;Osmanlıca Metinler; Arapça Alfabe ve Kelimelerin Okunuşları ;Osmanlıca Metinler, Arapçada Kelime Yapısı ve Kalıplar;Osmanlıca Metinler; Masdarlar ve Kalıpları: Sülasi; Masdarlar; Osmanlıca Metinler; Mezid Masdarlar: İfal Kalıbı; Osmanlıca Metinler; Tef’il Kalıbı; Osmanlıca Metinler; Müfaale Kalıbı; Osmanlıca Metinler; İnfial ve İftial Kalıbı;Osmanlıca Metinler; İf’ılal ve Tefe’’ül Kalıbı;Osmanlıca Metinler; Tefaül ve İstifal Kalıbı; Osmanlıca Metinler.


TRH 1102 Osmanlı Tarihi I (3+0)
Osmanlı tarihinin Dünya tarihindeki yeri ve önemi, Osmanlı Tarihinin kaynakları, Anadolu’nun Türkleşmesi meselesi ve Moğol istilasının Anadolu’nun Türkleşmesine etkileri, Osman Bey’in menşei meselesi ve Anadolu’ya göçleri, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu ile ilgili ortaya konulan nazariyeler ve bu çerçevede gaza ideolojisinin değerlendirilmesi, Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecinde Uluslar arası ilişkiler ve siyasi gelişmeler, Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecinde Anadolu’nun siyasi yapısı ve Beylikler ile ilişkiler, Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecine Bizans İmparatorluğu ve Balkanlar’daki siyasi gelişmeler, Osman Bey dönemi (siyasi, askeri gelişmeler), Orhan Bey Dönemi (Rumeli’ye geçiş ve bunun Osmanlı Devleti’ne, Bizans İmparatorluğu’na ve Balkanlardaki diğer devletlere etkileri), I. Murat dönemi (siyasi askeri ekonomik gelişmeler), I. Bayezid Dönemi Balkanlar’da Osmanlı ilerleyişi,I. Bayezid Dönemi Anadolu’daki gelişmeler, Anakara Savaşı (nedenleri ve sonuçları), Fetret Devri, I. Mehmet Dönemi (Osmanlı Devleti’nin kendini toparladığı bir dönem).


TRH 1103 İslam Tarih ve Uygarlığı I (3+0)
Dersin konusu, tanımı ve kaynakları; İslam Tarihi’nin kaynakları ve kritiği; İslamiyet’in doğuşu sırsında dünyanın ve Arap Yarımadası’nın genel durumu ve yaşayış tarzları; Hz. Peygamber’in Risaletten önceki hayatı; Hz. Peygamber’in İslamiyet’i tebliği ve Mekke dönemi; Hz. Peygamber’in Medine’ye hicreti ve Medine Devletinin kuruluşu; Medine dönemi olayları; Hz. Peygamber’in vefatı ve ortaya çıkan hadiseler; Hz. Peygamber’in öğretisi; İslam Devleti’nde ilk kurumlar; Dört halife devri: Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali.


TRH 1104 Türk-İslam Devletleri Tarihi I (2+0)
Dersin tanımı, konusu ve kaynakları, İslam Tarihi’nin kısaca özetlenmesi; Türklerin İslamiyet’i kabulü ve Arap devletleri ile ilişkiler; Tolunoğulları, Sacoğulları ve İhşidoğulları Devletleri; İtil (Volga) Bulgar Hanlığı; Karahanlılar’ın siyasi ve kültürel tarihleri; Gazneliler’in siyasi ve kültürel tarihleri, Türklerin İslam Tarih ve kültürüne siyasi katkıları.


TRH 1106 İslamiyetten Önce Türk Tarihi I (2+0)
Dersin kaynaklarının tanıtılması; Türk adı, anlamı, Türk soyu ve Türklerin yayılması; Hun İmparatorluğu’nun kuruluşu; Mete ve dönemi; Kiok ve sonrası dönem; Ho-han-yeh ve Çi-çi dönemleri; Batı Hun devleti; Ak-Hun- Eftalit Devleti; Tabgaç Devleti; Gök Türklerin Tarih sahnesine çıkışı; Gök Türk Devleti; Göktürk Sasani münasebetleri; Doğu ve Batı Gök Türk; kağanlıkları; II. Gök Türk Devleti


TRH 1107 Tarih Metodolojisi (3+0)
Tarih araştırma, inceleme ve yazım usul ve teknikleri; tarih ve faydalandığı ilimler, tarihin kaynakları ve bu kaynakların tasnifi ve tenkidi; eser yazmada hazırlık safhası, konunun tespiti, bibliyografyanın tespiti ve toplanması, arşiv malzemesinin tespiti ve toplanması, not alma, notların tasnifi (fişleme); eseri kaleme alma, tahlil ve sentez teknikleri.


TRH 1108 Eski Anadolu ve Yakındoğu Tarihi (3+0)
Giriş: Tarih Nedir? Terminolojik Anlamları ve Tanımı; İlkçağ Tarihinin Kronolojik ve Coğrafi Sınırları; İlkçağ Tarihinin Temel Bilimleri, Kronoloji, Cografya, Antropoloji, Arkeoloji, Epigrafya ve Nümizmatik. Eski Doğu Tarihinin Anahatları, Mezopotamya, Anadolu: Prehistorik Dönemler’den Hititlere, Hitit Krallığının Kuruluşu ve Yükselişi, Büyük Hitit Krallığının Çöküşü (XIII-XII. Yüzyıllar), M.ö. I. bin yılda Anadolu; Eskiçağ’da İran: Medler’den Hellenistik Döneme;Eskiçağ’da Yahudiler ve Fenikeliler;Eski Mısır Uygarlığının Anahatları.


II. YARIYIL

TRH 1201 Osmanlı Paleografyası II (4+0)
İsm-i Failler ; Osmanlıca Metin Okuma; İsm-i Meful ;Osmanlıca Metin Okuma; İsm-i Mekan ve Zaman; Osmanlıca Metin Okuma,İsm-i Alet;Osmanlıca Metin Okuma,Mübalağalı İsm-i Fail, İsm-i Tafdil; Osmanlıca Metin Okuma; İsm-i Mensub, Sıfat-ı Müşebbehe; Osmanlıca Metin Okuma; Arapçada Müzekker ve Müennesler;Osmanlıca Metin Okuma; Arapçada Çoğullar;Osmanlıca Metin Okuma; Arapça Tamlamalar; Osmanlıca Metin Okuma; Arapça Sayılar, Rakamlar, Aylar ve Günler, Edatlar; Osmanlıca Metin Okuma; Farsça Unsurlar, Alfabe ve Kelime Okunuşları; Osmanlıca Metin Okuma; Vav-ı Madule; Osmanlıca Metin Okuma; Farsça Çoğullar ve Tamlamalar;Osmanlıca Metin Okuma;Sayılar,Günler,Aylar ve Edatlar; Osmanlıca Metin Okuma.


TRH 1202 Osmanlı Tarihi II (3+0)
II. Murad Dönemi (taht kavgaları, Bizans İmparatorluğu ile ilişkiler), II. Murad Dönemi Balkanlarda gelişmeler, Osmanlı Devleti’nde yönetim mekanizmasının işleyişi ve bu anlamda II. Murad Dönemi gelişmeleri (devlet adamları arasındaki ilişkiler; uçlar ve uç beylerinin yönetime etkileri), Edirne-Segedin Antlaşması ve II. Mehmed’in tahta geçişi (Dönemin siyasi ve askeri gelişmeleri), II. Murad’ın yeniden tahta geçişi (Dönemin siyasi ve askeri gelişmeleri), II. Mehmed Dönemi (siyasi ve askeri gelişmeler), İstanbul’un Fethi (İstanbul’un fethi için yapılan hazırlıklar, bu dönemde Avrupa’nın ve Bizans İmparatorluğu’nun durumu, fethin sonuçları), II. Mehmed’in batı politikası (Balkanlarda gelişmeler ve Avrupa devletleri ile ilişkiler),II. Mehmed’in doğu politikası(Anadolu’da gelişmeler),II. Mehmed Dönemi Osmanlı denizciliği(Osmanlı deniz gücünü gelişme veAkdeniz hakimiyetinin başlangıç evreleri),II. Mehmed’in iç politikası ( İstanbul’un imarı ve iskanı, para politikası, II. Mehmed’in kanunnamesi ve müesseselerde gelişmeler), II. Mehmed dönemi (Güçlü, mutlak merkezi devlet, nasıl olmalı, nasıl yapılandırılmalı ve bunun için ortaya konulan politikalar), fetih politikası, II. Bayezid’in tahta geçişi ve taht mücadelesi (Türk veraset sistemi ve Osmanlı Devleti’nde uygulanışı), I. Bayezid dönemi (Anadolu’daki isyanlar ve İran’ın bu isyanlardaki rolü çerçevesinde İran ile ilişkiler)


TRH 1203 İslam Tarihi ve Uygarlığı II (3+0)
Emeviler Devleti’nin kuruluşu; Süfyânî Halîfeler ve faaliyetleri; Mervânî Halîfeler döneminin başlaması ve iç karışıklıkların önlenmesi; Hz. Ali taraftarları Harîcîler ve Abdullah b. Zübeyr ile mücadeleler, Diğer halifeler dönemi, Doğu’da, Kuzey Afrika’da ve İspanya’da fetihler;Emevî Devleti’nin yıkılışı; Emevî devlet teşkilatı ve Emevîler devrinde kültürel faaliyetler; Endülüs Emevîleri’nin siyasî tarihleri; Endülüs’te kurulan diğer devletler ve Endülüs’te kültürel faaliyetler; Abbasîler Devleti’nin kuruluşu; Abbasîler Devleti’nin muktedir halifeler dönemi; Abbasîler Devleti’nin diğer halifeleri ve yıkılışı; Abbasîler döneminde kültürel hayat ve bilimlerin sistemleştirilmesi; Abbasîler döneminde düşünce hayatı ve bilime katkıları.


TRH 1204 Türk-İslam Devletleri Tarihi II (2+0)
Harezmşahlar Devleti’nin siyasi tarihleri; devlet teşkilatı ve kültürel faaliyetleri; Salgurlular Devleti; Begteginliler Devleti; Azerbaycan Atabeylikleri; Zengîler Devleti; İlhanlılar Devleti; Timurlular Devleti; Eyyûbîler Devleti’nin siyasi ve kültürel tarihi; Bahrî ve Burcî Memluklüler ve kültürel tarihleri.


TRH 1205 Ege ve Yunan Dünyası (3+0)
Giriş: Kaynaklar; Minos ve Miken Uygarlıkları: M.Ö.2000-800;Arkaik Dönem:Demografik ve Ekonomik Değişimler, Kolonizasyon M.Ö. 800-500; Polis Devlet Örgütü; Klasik Dönem Öncesi Yunan Kültürü: Alfabeden Felsefeye; Klasik Dönem Öncesi Siyasal Değişimler: Tiranlık, Sparta, Atina ve Reformcular; Pers İmparatorluğunun Yükselişi ve Pers-Yunan Savaşları, (555-479); Atina İmparatorluğu ve Yunan Dünyasında Liderlik Sorunu; Büyük Peleponnes Savaşları (431-404) ve Sonrasında Yunanistan; Klasik Dönemde Toplum ve Kültür; Yunan Tarih Yazıcılığı; Makedonya’nın Yükselişi ve İskender’in Doğu Seferi (350-323); İskender İmparatorluğunun Parçalanışı; Helenistik Krallıklar Döneminde Anadolu.


TRH 1206 İslamiyetten Önce Türk Tarihi II (2+0)
Uygurlar, Kırgızlar ve Türgişler, Karluklar, Oğuz boyları ve yaşadıkları sahalar, Oğuz Yabgu Devleti, Sabar Devleti, Avar Kağanlığı, Hazar Kağanlığı, Hazarların ticari fonksiyonları, Peçenekler, Kumanlar, Bulgarlar, Türklerde aile, boy, budun ve devlet kavramları, Türklerde din, iktisadi hayat ve edebiyat.


TRH 1207 Tarih Sosyolojisi (2+0)
Tarihsel sosyoloji dersinin amacı, tarih öğrencilerini sosyolojinin doğuş ve gelişim koşulları ve başlıca teorik yaklaşımları hakkında bilgilendirdikten sonra tarihsel sosyolojinin ayırt edici niteliklerini genel olarak değerlendirmek, tarihsel sosyolojinin başlıca sosyologlar ve kuramlarla ilişkilerini ve ele aldığı temel araştırma alanları ve sorunları tanıtmaktır. Diğer önemli bir amaç da öğrencilerin görünürde farklı disiplinler olan sosyoloji ve tarih arasındaki yakın ilişkileri görmelerini ve bu iki disiplinin birbirinden nasıl yararlanabileceği konularında kavrayışlarının gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bu amaçlara ulaşmak için ders dört temel boyut üzerinde dizayn edilmiştir: a) Sosyolojinin tarihi gelişimine bakış; b) Sosyolojideki temel kavram ve kuramların özetlenmesi; c) Bir metodoloji olarak tarihsel sosyoloji yaklaşımının başlıca nitelikleri ve sorun alanları; d) Tarihsel sosyoloji çalışmalarına örnekler ve öğrencilerin küçük boyutlu kendi araştırma uygulamaları.


TRH 1208 Bilgisayar Kullanımı (0+2)
Bilgisayar programlarından Word ve Exelin kullanımı amaçlanmaktadır.
                       

       

 

 

 

 

 

©WEB DESiGNED BY HisToRiaN &WeNoM