KARESİ TARİH KULÜBÜ                         

 

 

 

 


  

II.Sınıf Ders İçerikleri...

 

 

     I. YARIYIL

TRH 2101 Osmanlı Paleografyası III (3+0)

I. Osmanlıca Yazı Çeşitleri; Osmanlıca Metinler; Osmanlıca Rik’a Yazısı; Osmanlıca Rik’a Metinler;Osmanlıca Rik’a Kırması Yazısı; Osmanlıca Rik’a Kırması Metinler; Osmanlıca Transkripsiyon Alfabesi; Osmanlıca Rik’a Kırması Metinler; Osmanlıca Metni Anlama ve Sözlük Çalışmaları; Osmanlıca Rik’a Kırması Metinler.


TRH 2102 Osmanlı Tarihi III (3+0)
I.Selim Dönemi (Taht Mücadeleleri),I.Selim Dönemi )(Siyasi ve askeri faaliyetleri),I.Süleyman Dönemi (İlk Fetihler ve Batı Politikası), I.Süleyman Dönemi (Doğu Politikası),I.Süleyman Dönemi denizlerde meydana gelen gelişmeler (Akdeniz politikası, Hint Deniz Seferleri),I.Süleyman Dönemine kadar Osmanlı Devleti’nin gelişme sürecinin değerlendirilmesi (idari, askeri ve siyasi yapı),I.Süleyman Dönemi taht mücadeleleri ve isyanlar,II.Selim Dönemi (askeri ve siyasi olaylar),III.Murad Dönemi (İran Savaşları),III.Mehmed Dönemi (Avusturya Savaşları),Suhte İsyanları (Nedenleri, gelişimi ve sonuçları),Celali İsyanları (Nedenleri ve gelişimi), I.Ahmed Dönemi (Siyasi, askeri olayları, Celali isyanlarının sonuçları ve askeri ve idari yapıya olan etkileri), II.Osman Dönemi (siyasi ve askeri olaylar).


TRH 2103 Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi I (4+0)
Osmanlı Öncesi Türk-İslam Devletleri Müesseseleri: Abbasi Devlet Teşkilatı, Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçukluları Devlet Teşkilatı, Beylikler, İlhanlılar ve Memluklar Devlet Teşkilatı, Bizans, Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri, Osmanlı Saray Teşkilatı; Kuruluş, Hanedan ve Tahta Geçiş Sistemi, Padişah ve Şehzadeler, Osmanlı Sarayı ve Enderun Mektebi Birun ve Harem, Osmanlı Merkez Teşkilatı; Divan-ı Hümayun ve Üyeler: Vezir-i AzamVezirler, Kazasker, Defterdar, Nişancı ve Bürokratlar, Tanzimat Sonrası Merkez Teşkilatı ve Bab-ı AliOsmanlı Askeri Teşkilatı: Acemi Ocağı, Yeniçeriler, Eyalet Kuvvetleri, Osmanlı Donanması, Osmanlı Maliye Teşkilatı, Osmanlı İlmiye Teşkilatı, Medrese Teşkilatı ve Görevliler, Osmanlı Adliye Teşkilatı, Osmanlı Hukuk Sistemi ve Kanunnameleri, Osmanlı Eğitim Sisteminin Bozulması ve Islah Çalışmaları,Klasik Dönem Osmanlı Esas Yapısının Bozulması ve Islah Faaliyetleri, Osmanlıda Arazi Sistemi, Osmanlı Tahrir Sistemi, Osmanlı Vergi Düzeni: Şer’i Vergiler, Örfi Vergiler, Osmanlı TimarSistemi, Timar Sisteminin Bozulması ve Islah Çalışmaları.


TRH 2104 Büyük Selçuklu Devleti Tarihi (3+0)
Dersin konusu, tanımı konusu ve Selçukluların menşei; Selçuklu Devleti’nin kaynakları ve kaynakların kritiği; Selçuklular’ın ortaya çıkışı ve Devletin kuruluşu; Tuğrul Bey ve zamanı, Alparslan devri ve devletin genişlemesi; Malazgirt savaşı ve zaferin Türk ve dünya tarihi bakımından önemi; Melikşah dönemi; Selçuklu Devleti’nin cihan devleti haline gelmesi. Melikşah’ın vefatı ve saltanat mücadeleleri; Irak ve Horasan Selçukluları. Kirman Selçukluları; Suriye Selçukluları;Selçuklu Devleti’nin Türk ve dünya tarihine katkıları.


TRH 2105 Roma Tarihi I (Cumhuriyet Dönemi) (2+0)
Giriş: Kaynaklar ve Kronolojik Çerçeve; İtalya ve Roma: Batı Akdeniz, Kartaca, Etrüskler, Roma’nın Orijini; Erken Roma’da Devlet ve Toplum, Ordu ve Comitia Centuriata (509-265); İtalya’da Roma Yayılması (509-265), Kolonizasyon ve Municipia, İtalya’dan Akdeniz’e: Pön Savaşları (M.Ö. III. yy.); Sınıf Savaşları (500-287) ve Roma Cumhuriyet Kurumları; Farklılaşan Elit: Asiller, Senatörler ve Equitatus, Meclisler; Roma Yayılması ve Sonuçları; Roma Dünyasında Kölelik ve Köle İsyanları (Spartaküs’un Köle İsyanı (m.ö.73-71); Reform Girişimleri ve Tepkiler: Gracchus Kardeşler ve Marius’un Askeri Reformları; Roma Literatürünün Doğuşu; Sosyal Savaş (91-88) ve İlk İç Savaş (M.Ö. 88-82): Sonuçları; Birinci Triumvirat: Pompeius, Crassus ve Caesar; İkinci Triumvirate: Roma’da Kaos ve Cumhuriyetin Tasfiyesi (44-30).


TRH 2106 Bilgisayarda İnternet Kullanımı (0+2)
İnternet’in etkin bir şekilde kullanımının sağlanması, İnternet’te yer alan özellikle tarih sitelerinin tanıtılması, sitelerden ilgili olabilecek dokümanların indirilmesi gibi konular öğretilecektir.


TRH 2107 Siyasi Düşünceler Tarihi (2+0)
İlk Çağda siyasi düşünce: Sümer, Akad, Babil, Asur; Mısır, Anadolu ve İran da Siyasi Düşünce, Yunan sitelerinde, Roma’da siyasal düşünce: Platon, Aristoteles; Hint, Çin ve Bozkır Toplumlarında siyasi düşünce, Eski Yunan da siyasi düşünce, Sokrates ve Platon, Platon’un siyasi düşüncesi Devlet anlayışı (İdeal devlet), Aristoteles’e göre ideal devlet ve toplum düzeni ve yönetim şekilleri, Roma İmparatorluğunda siyasi düşünce ve siyasi yapı, Ortaçağ da batıda siyasi düşünce, toplumsal yapı ve siyasal sistemler, (Hristiyanlık, Feodalite Mutlak monarşi), Ortaçağ da Türk- İslam dünyasında siyasal düşünce, toplumsal yapı ve devlet düzeni (Farabi, İbn-i Rüşt, Yusuf Has Hacip,İbn Haldun, Kınalızade Ali, Lütfi Paşa, Katip Çelebi, Koçi Bey, Defterdar Sarı Mehmet Efendi), Yeni Çağ da siyasi düşünceler, Rönesans, reform,( Machiavelli, Thomas Mor, Jean Boadin),Aydınlanma dönemi siyasi düşünce ve fikir akımları, (Montesquieu, Jean Jacqes Rousseau, Voltaire), Aydınlanma dönemi siyasal sistemler, sömürge hareketleri ve bunlara karşı tepkiler, Burjuvazinin güçlenmesi ve siyasal düşünceye etkisi;Bu dönemdeki devlet düzeni.


TRH 2109 Osmanlı Tarihi Kaynakları (Seçmeli) (2+0)
Osmanlı Tarih Yazıcılığı,Osmanlı Tarihlerinin Bilimsel Metinlerde Kullanılması,XV. Yüzyıl Osmanlı Tarihçileri ve Eserleri,XVI. Yüzyılın İlk yarısındaki Osmanlı Tarihçileri ve Eserleri,XVI. Yüzyılın İkinci Yarısındaki Osmanlı Tarihçileri ve Eserleri,XVII. Yüzyıl İlk Yarısındaki Osmanlı Tarihçileri ve Eserleri,XVII.Yüzyılın İkinci Yarısındaki Osmanlı Tarihçileri ve Eserleri,Vak’a-nüvislik müsesesesi,XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Tarihçileri ve Eserleri,XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Tarihçileri ve Eserleri,XIX. Yüzyıl İlk Yarısında Osmanlı Tarihçileri ve Eserleri,XIX.. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Tarihçileri ve Eserleri,XX.Yüzyılın Başlarında Osmanlı Tarihçileri ve Eserleri,XIX. Yüzyıl ve XX. Yüzyıl Başlarındaki Özel Tarihler.


TRH 2110 Arapça Tarihi Metinler I (Seçmeli) (2+0)
Arapçada kelime yapısı, Arapça cümle yapısı, filler, İsimler, Edatlar, Arapça Metinler ve tercüme çalışmaları.


TRH 2114 Osmanlı Türkçesi Metinleri (Seçmeli) (2+0)
17. ve 19. yüzyıl Osmanlıca metinlerin transkripsiyonu ve sözlük kullanımı amaçlanmaktadır.

II.YARIYIL

TRH 2201 Osmanlı Paleografyası IV (3+0)

Nesih Yazısı ve Özellikleri; Nesih Türü Metin Okuma, Nesih Türü Metin Okuma; Nesih Türü Metin Okuma, Talik Yazısı ve Özellikleri; Talik Türü Metin Okuma;Talik Türü Metin Okuma;Talik Türü Metin Okuma;Talik Kırması ve Özellikleri; Talik Kırması Türü Metin Okuma; Divani Yazısı ve Özellikleri; Divani Türü Metin Okuma; Divani Kırması ve Özellikleri; Divani Kırması Türü Metin Okuma.


TRH 2202 Osmanlı Tarihi IV (3+0)
IV.Murad Dönemi, Sulatan İbrahim Dönemi,IV.Mehmed Dönemi( iç olaylar),Osmanlı Devleti’nde Valide Sultanların yetki ve görevleri, yönetime etkileri, Osmanlı veraset sistemi, 1VII. Yüzyılda meydana gelen değişim ve sonuçları, Köprülülüler Dönemi (Köprülü Mehmed Paşa, Fazıl Ahmed Paşa, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa), II.Viyana Kuşatması ve sonuçları, II.Süleyman ve II.Ahmed Dönemi (askeri ve siyasi faaliyetler), II.Mustafa Dönemi( askeri ve siyasi olaylar, Karlofça Antlaşması,III.Ahmed Dönemi ve Lale Devri, I.Mahmud Dönemi, III.Osman Dönemi, I.Abdülhamid Dönemi, 1VIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde meydana gelen değişimler (Ayanlık, ıslahatlar).


TRH 2203 Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi II (4+0)
Beylerbeyi ve Eyalet İdaresi; Sancakbeyi ve Sancak idaresi, Kaza İdaresi ve Kadılar; Müftü, Subaşı, Nahiyeler, Vakıflar: Kökeni, Kurucuları ve Şartları;Vakıflar ve Sosyal Hayattaki Etkileri, Osmanlı Toplum Yapısı: Yöneten ve Yönetilenler; Osmanlı Toplumu: Şehirli, Köylü ve Göçebeler, Osmanlı Toplumunda Aile; Osmanlıda Gündelik Hayat, Osmanlı toplumunda Sosyal Hareketlilik ve Değişimler Osmanlıda Dini Hayat, Osmanlıda Düşünce Hayatı; Osmanlıda Dil ve Osmanlıca, Osmanlıda Ulaşım ve Haberleşme; Osmanlıda Sanayi; Osmanlıda Estetik ve Mimari; OsmanlıdaSanat: Hat, Tezhip, Ebru ve Minyatür; Çinicilik ve Seramik, Ahşap ve Taş Oymacılık Sanatı;Dokumacılık, Osmanlıda Diploması; Osmanlıda arşiv ve Arşivcilik, Osmanlı ve İslam Medeniyeti; Osmanlı - Batı Medeniyeti Mukayesesi, Osmanlı Müesseseleri Kaynakları; Osmanlı Medeniyeti Kaynakları.


TRH 2204 Anadolu Türk Beylikleri Tarihi (3+0)
Dersin konusu, amacı ve kaynakları; Anadolu Beyliklerinin ortaya çıkışları ve menşe’leri; Karesioğulları, Germiyanoğulları, Ladik Beyleri ve Eşrefoğulları Beylikleri. Hamidoğulları,Aydınoğulları,Candaroğulları ve Pervaneoğulları Beylikleri; Karamanoğulları, Menteşeoğulları, Saruhanoğulları, Alaiye Beylikleri; Sahipataoğulları, Taceddinoğulları Beylikleri, Eratna ve Kadı Burhaneddin Devletleri; Tekeoğulları, Çobanoğulları, Ramazanoğulları ve Dulkadiroğulları Beylikleri; Karakoyunlular ve Akkoyunlular Devletleri; Melikşah’ın vefatı ve saltanat mücadeleleri; Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletlerinde Dvelet Teşkilatı; Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletlerinde Toprak ve halk; Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletlerinde kültürel hayat; Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletlerinde iktisadi hayat.


TRH 2205 Roma Tarihi II (İmparatorluk Dönemi) (2+0)
Giriş: Roma İmparatorluk Dönemi Tarih Kaynakları; Augustus ve Principatus’un Doğuşu (M.Ö. 27, 23, 19 Yılı Düzenlemeleri); Tiberius’tan Neron’a Roma İmparatorluğu (14-69); Vespasianus’tan Nerva’ya İmparatorluk; Antoninuslar Çağı: M.S. 96-180: Savaşlar ve İsyanlar; Severus Hanedanının Yükselişi: Askeri Monarşi, Vatandaşlık; III. Yüzyıl Krizi: Askeri Anarşi (235-284), Germenler, Sasani İmparatorluğu; Diocletianus ve Reformları (284-305); Roma Dünyasında Din: Tanrılar ve Dini Uygulamalar, Yabancı Tanrılar, Hıristiyanlık; Eyaletler, Kent İdaresi ve Alt Sınıflar, Hıristiyanlığın Yasallaşması; Paganizm ve Hıristiyanlık (IV. Yüzyıl); Hıristiyanlık ve İmparaorluk: Roma İmparatorluğunun batısında kriz ve parçalanma.


 TRH 2206 Ortaçağ Avrupa Tarihi (2+0)
Giriş: Ortaçağ Nerede Başlar? Nerede Biter? Dördüncü ve Beşinci Yüzyılda Roma İmparatorluğu ve Barbar Saldırıları; Barbar Krallıkların Yükselişi ve Çöküşü; Akdeniz’de Müslümanlar: Merovenjlerden Karolenjlere (VIII-IX. Yüzyıllar); Kutsal Roma Germen İmparatorluğu; Fransa ve İngiltere: Yüzyıl Savaşları; Feodalizmin Doğuşu; Siyasal Bir Sistem Olarak Feodalizm; Ortaçağ’da Kentler: Kent Toplumu ve Feodal Toplum; Şövalyelik Fikrinin Doğuşu; Ortaçağ’da Kilise: Papalık, Sapkınlar ve Ayrılıkçılar; Geç Ortaçağ’da Bunalım: Köylüİsyanları; Ortaçağ’da Kültür: Eğitim ve Öğretim.


TRH 2208 Çağdaş Tarih Araştırmaları (Seçmeli) (2+0)
Çağdaş Tarihçilik; Tarih Felsefesi (Teokratik, İdealist, Pozitif, Materyalist, Hümaniter..); Çeşitli Tarih Anlayışları ve Özellikleri; XX. Yüzyılda Türkiye, Avrupa Ülkeleri ve A.B.D’de yayınlanan Müracaat Eserlerinin Tarih Çalışmalarındaki Rolü ve Etkisinin Değerlendirilmesi; Tarih Literatürüyle İlgili Son Yayınlar, İçerikleri ve Kullanılması; XX. Yüzyıl Avrupalı Tarihçilerin Türk Tarihi ile İlgili Eserleri ve Değerlendirilmesi; Uluslar arası ve Ulusal Toplantılar ve Tarih; Araştırmalarındaki İşlevi; Tarih alanında uluslar arası ve ulusal dergiler, içerikleri itibarıyla değerlendirilmesi; Yurt dışında yapılan Osmanlı Tarihi ile ilgili çalışmaların değerlendirilmesi; Türkiye’de yapılan Osmanlı Tarihi ile ilgili çalışmaların değerlendirilmesi; Yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi; Türkiye’de Atatürk devri Tarih çalışmaları; Türkiye’de Cumhuriyet Tarihi ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi; Tarihçilik hakkındaki son gelişmelerin değerlendirilmesi.


TRH 2212 Arapça Tarihi Metinler II (Seçmeli) (2+0)
Arapçada kelime yapısı, Arapça cümle yapısı, filler, İsimler, Edatlar, Arapça Metinler ve tercüme çalışmaları.


TRH 2213 Milli Mücadelede Balıkesir (Seçmeli) (2+0)
Dersin amacı ve kaynakları; I.Dünya Savaşının başlaması ve Osmanlı Devleti’nin bu savaşa katılması ve 15 Mayıs 1919’da İzmir’e Yunan askeri çıkması ile başlayan dönem özetlenecek.Mütareke dönemindeki kaos ortamında Balıkesir merkezli başlayan örgütlenme ve yapılan kongreler ve bu kongrelerde alınan kararlar verilecek. Yine Balıkesir Hareket-i Milliye Redd-i İlhak Heyeti’nce toplanması sağlanan Alaşehir Kongresi ( 15 Ağustos 1919 ) ile Batı Anadolu’da Kuva-yı Milliye cephesinin oluşması sağlanmış olup, bu bölgedeki faaliyetler ayrıntılı bir şekilde işlenecektir.Böylece Milli Mücadele içinde Balıkesir’in yeri ve önemi ortaya konacaktır.

  

 

 

 

 

 

©WEB DESiGNED BY HisToRiaN &WeNoM