KARESİ TARİH KULÜBÜ                         

 

 

 

 


  

III.Sınıf Ders İçerikleri...

 

 

      I. YARIYIL

TRH 3101 Osmanlı Tarihi V (3+0)

Yakınçağın başlarında Osmanlı Devleti, Uluslar arası ilişkiler, Şark meselesi, 1815 Viyana kongresi,Balkanlarda Sırp ve Yunan İsyanları, 1828-29 Osmanlı-Rus Harbi ve sonuçları,Avrupa’nın sömürgecilik Faaliyetleri,Balta Limanı Anlaşması,III. Selim ve II. Mahmut Dönemi siyasi gelişmeler,Mısır sorunu,Hünkar İskelesi Anlaşması,1830 Cezayir’in Fransa tarafından işgali, Tanzimat Dönemi Reform anlayışı, süreci ve sonuçları,1841 Boğazlar protokolü, Macar mültecileri Meselesi, Osmanlı- Rusya gerginliği,Kırım Savaşı,Paris Konferansı, Dış Borçlar, Islahat Fermanı, Boğazlar ve Karadeniz’in statüsü, Lübnan meselesi ve çözümlenmesi, 1866-69 Girit isyanı, Fransızlar tarafından Süveyş kanalının açılması,Sultan Abdülaziz’in tahtan indirilmesi ve gelişen olaylar,Dış borçlar meselesi ve 1875 memorandum ilanı,Tanzimat dönemi Osmanlı dış ilişkileri, Bu dönem de izlenen denge politikası,1871 Londra protokolü ile Rusya’nın Karadeniz’in silahsızlandırılması yasağını kendi lehine çevirmesi, 1856 Paris konferansında oluşan uluslararası dengelerin sona ermesi.


TRH 3102 Anadolu Selçuklu Tarihi (2+0)
Dersin konusu, tanımı konusu ve kaynakları; Anadolu’nun fethi ve Süleymanşah’ın İznik’te devletini kurması; Anadolu Selçukluları’nın diğer devletlerle mücadeleleri ve Süleymanşah’ın ölümü; Anadolu’da kurulan diğer Türk devletleri: Çaka Bey, Danişmendliler ve Saltuklu devletleri; Mengücekliler, Ahlatşahlar ve Artuklular; I. Kılıç Arslan’ın devleti yeniden kurması ve Haçlılarla yapılan mücadeleler;II Süleymanşah ve I.Mesud devirleri;II. Kılıç Arslan devri, Miryakefolon zaferi ve I.Gıyaseddin Keyhüsrev dönemleri; I. İzzeddin Keykavus ve I. Alaeddin Keykubad devirleri; II. Gıyaseddin Keyhüsrev ve II. İzzeddin Keykavus devirleri; Moğol İstilası ve müşterek saltanat dönemi; Anadolu Selçukluları’nın İlhanlı hakimiyeti altına girmesi ve Genel valiler dönemi; Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılışı ve ortaya çıkan yeni durum.


TRH 3103 Selçuklu Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi (2+0)
Selçuklu Devlet Teşkilatı; hükümdar ve hükümdarlık alametleri; Merkez teşkilatı;Saray teşkilatı;Devlet ricali; İdari teşkilat; Askeri teşkilat; Adliye teşkilatı; İstihbarat veya posta teşkilatı; Toprak ve halk; İktisadi ve içtimai hayat; İlmi hayat ve dini hayat ile Büyük Selçuklu sanatı vb.konular ele alınmaktadır.


TRH 3104 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi I (3+0)
Dersin kaynakları hakkında bilgi, Türk Dünyasının coğrafi konumu ve Jeopolitik Durumu, Altınordu devletinden sonra kurulan hanlıklar, Kazan Hanlığı, Kasım ve Astırhan Hanlıkları, Kırım Hanlığı, Nogay Hanlığı, Sibir Hanlığı, Türkistan Hanlıkları, Özbek, Buhara, Hanlıkları,Hive ve Hokant Hanlıkları,Kültürel Faaliyetler açısından Rusya Türkleri, Kırım’da Yenileşme hareketleri, İdil-Ural’da yenileşme hareketleri, Azerbaycan ve Kafkasya’da yenileşme hareketleri, Yenileme hareketlerine tepkiler


TRH 3105 Osmanlı Devletinin Sosyo-Ekonomik Tarihi I (Tanzimat’tan Önce) (2+0)
Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihinin Kaynakları, Osmanlı Devleti’nin İdari Yapısı,Osmanlı Devleti’nin Nüfusu ve Nüfus Hareketleri, Osmanlı Devleti’nin Ekonomik Anlayışı, Devlet Gelirleri ve Giderleri, Osmanlı Hazinesi ve Bütçeleri, Osmanlı Devleti’nde Esnaf Teşkilatı, Şehir ve Üretim Üzerindeki Rolleri, Osmanlı Devleti’nin Toprak Sistemi İçerisinde Devlet -Toprak ve Köylü İlişkileri, Miri Topraklar ve Tasarruf Şekilleri, Osmanlı Kırsal Toplumu ve Kırsal Toplumun Örgütlenmesi, Osmanlı Devleti’nde Vakıflar ve Vakıfların Toplumsal Hayat Üzerindeki Tesirleri, Osmanlı Devleti ve Uluslar arası Ticaret, Bursa İpek Ticareti ve Karadeniz Ticareti, Hindistan Ticareti ve Hindistan ticaretinde uluslar arası rekabet.


TRH 3106 Yeniçağ Avrupa Tarihi ve Medeniyeti I (2+0)
Tarihte çağ kavramı ve Yeniçağın özellikleri (Yeniçağa girişte Avrupa’nın genel durumu) Yeniçağa girerken Avrupa’da ateşli silahlar ve baskı makinası, pusula ve gemicilik tekniğindeki gelişmeler Avrupa’nın yayılması, Coğrafî Keşifler ve sonuçları (siyasal ve ekonomik),XV.yüzyılda Avrupa’da siyasî gelişmeler.


TRH 3107 Osmanlı Arşiv Belgeleri I (2+0)
Osmanlı arşiv malzemesinin bulunduğu arşivler, Osmanlı Devleti’nde kullanılan yazı türleri hakkında bilgi verilmesi, Divanî yazı türünün özellikleri, Osmanlı belgelerinde bulunana özel formüller(erkân),Protokol bölümü(Davet, Tuğra,Unvan) ve örnek belge okutulması, Osmanlı belgelerinde kullanılan elkablar ve örnek belge okutulması,Osmanlı belgelerinde emir, hüküm ve örnek belge okutulması, Osmanlı belgelerinde tekid, tehdid ve örnek belge okutulması, Osmanlı belgelerinin sonuç bölümünde yer alan formüller ve örnek belge okutulması,Osmanlı belgelerinde tarihleme ve mahal-i tahrir ve belge üzerinde örnekler, Osmanlı belgelerinde kullanılan padişah, saray,hükümet adları ve kısaltmalar ile örnek belge okutulması, Rika yazı türünün özellikleri ve rika ile yazılmış basit belgeler, Ta’lik yazı türünün özellikleri ve talik ile yazılmış basit belgeler, Sülüs yazı türünün özellikleri ve sülüs ile yazılmış basit belgeler, Tevki’i yazı türünün özellikleri ve basit bir belge okutulması


TRH 3110 Osmanlı Devletinde Çağdaşlaşma Hareketleri (2+0)
Gelenek, Geleneksel Toplumun Özellikleri,Modernleşme, Batılılaşma ve Batıcılık kavramları, Osmanlı Yenileşme Hareketlerinin İç ve Dış Dinamikleri,Lale Devri,III. Selim Dönemi ve Nizam-ı Cedid Reformları,Ayanlar ve Sened-i İttifak,II. Mahmud Dönemi Reformları,Sultan Abdülmecid ve Tanzimat Reformları,Yeni Osmanlılar ve Sultan Abdülaziz Dönemi Reformları,I. ve II Meşrutiyet,Türk Anayasa Hareketleri,Osmanlı Son dönem fikir hareketleri : Osmanlıcılık ve İslamcılık, Türkçülülük ve Batılılaşma.


TRH 3108 İngilizce Tarihi Metinler I (Seçmeli) (2+0)
Bu ders bir dil öğretim veya gramer dersi olmayıp, İngilizce gramer bilgisine sahip öğrencileri, tarih metinlerini okuyarak, ilgili konulardaki kelime dağarcıklarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, Türk tarihi üzerine İngilizce olarak yazılmış makale veya kitaplardan seçilen metinlerin sınıf içerisinde karşılıklı etkileşimle çevirisi temelinde işlenmektedir.


TRH 3109 Farsça Tarihi Metinler I (Seçmeli) (2+0)
Farsçanın tarih içindeki yeri ve Türk kültür ve tarihindeki öneminden bahsedildikten sonra Farsçanın Grameri ele alınacaktır. Kaynak kitap olarak, Ahmet Ateş’in Farsça Grameri kitabı kullanılacaktır.


TRH 3111 Klasik Dönem Osmanlı Devlet Anlayışı I (Seçmeli) (2+0)
Türk hakimiyet anlayışından Osmanlı devlet anlayışının gelişim süreci,Hanedan, hanedanın yapısı, mensupları ve devlet idaresindeki yeri


TRH 3112 Kafkasya Tarihi I (Seçmeli) (2+0)
Kafkasya Tarihi Dersinin Kaynakları, Rusya’nın Kafkasya’da İlerlemesi, Kafkasya’nın Tarihi, Etnik ve Coğrafi Yapısı, Kırım Hanlığı ve Kafkasya İle Olan İlişkiler, XVI. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Kafkasya Politikası, Rusya’nın Kırım Hanlığı ve Osmanlı Devleti ile münasebetleri ve Kafkasya’ya Yansımaları.


II. YARIYIL

TRH 3201 Osmanlı Tarihi VI (3+0)

I. Meşrutiyet ve Kanun-i Esasi, Yeni Osmanlılar, 1876 İstanbul Konferansı, İngilizlerin Kıbrıs’a yerleşmesi, 1877-1878 Osmanlı - Rus Savaşı, Berlin Konferansı ve sonuçları, İngilizlerin Mısırı işgali(1881), Tunus’un Fransa tarafından İşgali, Boğazlar Meselesi, Abdülhamid dönemi Panislamist Politika, Makedonya ve Girit Olayları ve 1897 Osmanlı-Yunan savaşı, II.Abdülhamid döneminde Osmanlı Dış politikası, İngilizlerin Osmanlı Doğu Vilayetlerinde Ermeniler için Islahat yapılması Girişimleri ve Osmanlı - Alman yakınlaşması, Abdülhamid döneminde ülkenin Mali durumu, Duyun-u Umumiye, Ülkedeki bayındırlık ve eğitim faaliyetleri, Osmanlı Devletinde Ermeni Meselesinin Ortaya çıkışı, Ermeni olayları, Ermeni Tehciri ve sonuçları, Jön Türkler, İttihat Terakki Fırkası ve II.Meşrutiyet, Sultan II. Abdülhamid’in Tahtan İndirilmesi, Osmanlı Devletinde 1IX. yüzyılda meydana gelen Arap isyanları ve sonuçları, Devletin çözülme süreci ve Osmanlı devleti için yapılan gizli paylaşım planları, İngiliz ve Ruslar arasında yapılan Reval görüşmesi, İtalyanların Trablusgarb’ı işgali ve sonuçları, Balkan Savaşları ve I. Dünya savaşı öncesinde ortaya çıkan gelişmeler.


TRH 3202 Bizans Tarihi (3+0)
Giriş: Bizans Tarihinin Temel Kaynakları; Constantinus, Hıristiyanlık ve Constantinopolis; Constantinus’tan Theodosius’a: Din ve Dış Politika; İznik’ten (325) Kadıköy’e (451): Hıristiyanlığın Genel Konsilleri ve Temel Problemleri; Barbar Sorunu ve Doğu Roma İmparatorluğu (V. Yüzyıl); Justinianus ve Dönemi; Herakleios Hanedanı ve Bizans-İslam Mücadelesi; Ikonaklasm Tartışmaları: Dinsel ve Siyasal Temelleri; Makedonya Hanedanı ve Bizans’ın Son Yükselişi; İmparator Ailesi ve Saray: Bizans İdari Bürokrasisi; Bizans’ta Kent ve Kırsal Yaşam; Bizans’ta Toplum ve Kültür; Haçlı Seferleri ve Bizans; Bizans’ın Sonu.


TRH 3204 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi II (3+0)
Rusların Türkistan’daki Faaliyetleri, Rus hakimiyeti altında Türkistan, 1904-1905 Rus- Japon Savaşı’nın Rusya Türklüğüne etkileri, Rusya Müslümanları Kongreleri, Birinci ünya Savaşı ve 1916 yılı ayaklanmaları, 1917 ihtilali sonrası Rusya Türklüğü, 1917 sonrası Rusya Müslümanları Kongreleri, Maver-yı Kafkas Seym Hükümeti, Kafkasya’daki gelişmeler ve Azerbaycan Cumhuriyeti, Alaş Orda Hareketi, Basmacı hareketi, Sovyetlerin Türk topluluklarını kendisine bağlaması, 1991 sonrası gelişmeler ve Türk Cumhuriyetlerinin kurulması, Asya coğrafyasında yaşayan diğer Türk toplulukları.


TRH 3205 Osmanlı Devleti’nin Sosyo - Ekonomik Tarihi II (Tanzimattan Sonra) (2+0)
Osmanlı Devleti’nin Sosyo - Ekonomik Tarihi Dersinin Kaynakları, XIX. Yüzyılda Osmanlı Ülkesi ve Mülkî Taksimat XIX. Yüzyılda Nüfus Sayımları ve Osmanlı Ülkesi’nin Nüfusu, XIX. Yüzyılda Göçler, XIX. Yüzyılda Tarımsal Üretimin Esasları ve Ziraati Geliştirme Çabaları, XIX. Yüzyılda Ziraat, XIX. Yüzyılda Hayvancılık, El-Sanatları = Sanayi ve Sanayi ile İlgili Gelişmeler, XIX. Yüzyıl Osmanlı Şehir ve Kasabalardaki Esnaflık ve Çarşı Düzeni, Panayır ve Pazarlar, Dış Ticaret, Ulaşım ve Haberleşme, Banka ve Öteki Malî Kurumlar, Para, Meskûkat ve Öteki Bilgiler.


TRH 3206 Yakınçağ Avrupa Tarihi ve Medeniyeti (2+0)
Rönesans ve Reform, Coğrafi keşifler, Aydınlanma Düşüncesi; Fransız İhtilali ve Sonuçları, I. Napolyon Dönemi, 1815 Viyana Kongresi; Avrupa İttifakı 1815-1848, Metternich ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, 1830-1848 İhtilalleri, Sanayi Devrimi ve sonuçları, Sömürgecilik ve Kapitalizmin Gelişmesi, Almanya’nın birliğini sağlayarak Avrupa siyasetinde söz sahibi olması: Bismarch’ın Faaliyetleri, İtalyan’ın birliğini sağlaması, XIX. yüzyılda Avrupa da bilim ve teknoloji alanında gelişmeler, XIX. yüzyılda Avrupa da toplumsal ve iktisadi alanda ortaya çıkan gelişmeler, Yakınçağda Avrupa devletlerinin doğu politikası, I. Dünya Savaşına Giden Gelişmeler.


TRH 3207 Osmanlı Arşiv Belgeleri II (2+0)
Osmanlı arşivinde bulunan tasnifler ve hususiyetleri, Osmanlı belgelerinin genel ayırımı (Defter ve perakende belge türleri ), Mühimme Defterleri hakkında bilgi verilip, basit belge okutulması ve tahlili, IV. Mühimme Defterlerinden basit belge okutulması ve tahlili, Şikâyet Defterleri hakkında bilgi verilip, basit örnek belge okutulması ve tahlili, Şikâyet Defterlerinden basit belge okutulması ve tahlili, Ahkâm Defterleri hakkında bilgi verilip, basit bir belge okutulması ve tahlili, Anadolu Ahkâm Defterlerinden basit belge okutulması ve tahlili, Şer’iyye Sicilleri hakkında bilgi verilip, basit bir belge okutulması ve tahlili, Şer’iyye Sicillerinden örnek belge okutulması ve tahlili, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Cevdet tasnifi hakkında bilgi verilip, Cevdet-Maliye tasnifinden basit bir belge okutulması ve tahlili, B.O.A. Cevdet Darphaneden basit bir belge okutulması ve tahlili, B.O.A Cevdet Dahiliyeden bir belge okutulması ve tahlili, B:O:A. Cevdet Zaptiyeden bir belge okutulması ve tahlili.


TRH 3209 Yeniçağ Avrupa Tarihi ve Medeniyeti II (2+0)
XVI. yüzyılda Avrupa’nın nüfusu, şehirler ve kırsal kesim endüstri, madencilik, dokuma endüstrisi rönesans ve reform: hümanizma, hümanistler ve eserleri XVI. ve XVII. yüzyıllarda Avrupa’da siyasal gelişmeler XVIII. yüzyılda Avrupa kavramı ve XVIII. yüzyılda Avrupa’nın siyasal durumuna genel bir bakış XVIII. yüzyıldaki ekonomik görüşler, sanayi devrimi ve aydınlanma.


TRH 3210 İngilizce Tarihi Metinler II (Seçmeli) (2+0)
Bu ders bir dil öğretim veya gramer dersi olmayıp, İngilizce gramer bilgisine sahip öğrencileri, tarih metinlerini okuyarak, ilgili konulardaki kelime dağarcıklarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, Türk tarihi üzerine İngilizce olarak yazılmış makale veya kitaplardan seçilen metinlerin sınıf içerisinde karşılıklı etkileşimle çevirisi temelinde işlenmektedir.


TRH 3211 Farsça Tarihi Metinler II (Seçmeli) (2+0)
Farsça Grameri doğrultusunda Türk Tarihi ile ilgili metinleri çevirisi yapılacaktır. Kaynak olarak A.Ateş’in kitabı ile çeşitli kitaplardan parçalar okutulacaktır


TRH 3212 Klasik Dönem Osmanlı Devlet Anlayışı II (Seçmeli) (2+0)
Kul sistemi ve işleyişi, Devlet idaresindeki merkez ve mahalli mekanizmalar, bunların kuruluştan XVII. Yüzyıla kadar gelişme ve değişme süreci


TRH 3213 Kafkasya Tarihi II (Seçmeli) (2+0)
Büyük Petro Dönemi ve Petro’nun Halefleri Dönemi Rusya’nın Kafkasya’daki Faaliyetleri, Osmanlı Devleti’nin Bölgeye Yönelik Politikası, Kafkasya’da Rus İlerleyişi ve karşı direnişin Başlaması (İmamlar dönemi), Şeyh şamilin Ruslara Teslim Olmasından Sonra Kafkasya’dan Göçler ve Sonuçları, Türk Rus Savaşları ve Kafkasya’ya Yansımaları, Rusya’nın Güney Kafkasya’da Hakimiyet Kurması ve Kafkasya’daki Direniş, Bolşevik İhtilali ve Kafkasya’daki Durum, Kafkasya’nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Yönetimine Girmesi ve Kafkasya Halklarının Durumu, İkinci Dünya Savaşı ve Sonrasında Kafkasya’da Rus Politikası, Perestroyka ve Glasnot Sonrasında Kafkasya’da Durum (Çeçenistan, Azerbaycan,Gürcistan, Ermenistan ve Bağımsız Devletler Topluluğunun Rolü.


TRH 3214 Balkan Devletleri Tarihi (20. Y.Y.) (Seçmeli) (2+0)
Balkanlar’ın tarihi coğrafyasından söz edildikten sonra 19. ve 20. yüzyıllarda Balkanlar’da görülen toplumsal, siyasal ve ekonomik gelişmeler ve Türkiye’nin Balkan ülkeleriyle olan ilişkileri. Balkan yarımadasının etnik ve kültürel yapısının genel görünümü. Bölgede günümüzde devam etmekte olan problemlerin tarihi arka planı. Balkan ülkelerinin birbirleri ile ilişkilerinin incelenmesi. Son dönemde Türkiye’nin bölgeye yönelik dış politikası. Balkan yarımadasının dinamiklerinin analiz edilmesi ve geleceğe ilişkin tahminler ve tartışmalar.  

 

 

 

 

 

©WEB DESiGNED BY HisToRiaN &WeNoM