KARESİ TARİH KULÜBÜ                         

 

 

 

 


  

IV.Sınıf Ders İçerikleri...

 

 

    
I. YARIYIL

TRH 4101 Türk Kültürü ve Uygarlığı Tarihi I (2+0)
Dersin kaynakları, Kültür, medeniyet kavramları, Türk Kültürü Araştırmaları, Medeniyet Kavramı ve Türk toplumuna girişi, Göktürk Kitabelerinin Türk kültür tarihindeki yeri, Kültürün taşıyıcısı olarak yazı, Türkün yaşadığı coğrafya ve iklim özellikleri, Türklerde iktisadi hayat, Türk kültüründe yerleşiklik ve şehir, Türkler mekan, ev, Türk kültürü ve din, Türk kültürünün bir gerçeği kız kulesi, Şehirleşmenin ortaya çıkardığı bir gerçek şehreküstü, Türk kültüründe tabiat.


TRH 4102 Türkiye Cumhuriyeti Sosyo-Ekonomik Tarihi I (3+0)
İmparatorluğun son çeyreğinde sosyo-ekonomik durumu. Devrim ve Savaş Yılları (1908 -1922), Reji Faciası, Osmanlı Devleti'nde Sosyalist Hareketler ve Sendikalar, Borçlanma ve Tükeniş, İzmir İktisat Kongresi. Atatürk’ün devlet ve devletçilik anlayışı ve bunun Türk ekonomisine etkileri. Ulusal Nitelikli Burjuvaziye Yöneliş, Açık Ekonomide Yeniden İnşa ve Buhran Yılları (1923 -1929), 1923-1929 Döneminin Açık İfadesi : Devlet Desteği, İktisat Politikası: 1923 - 1929 Tarımda Gelişmeler, Tarım, Bazı Vergiler ve Eğitim, Sanayi ve Tekeller, Küçük Burjuva İktidarı ve Kapitalizm, Korumacı - Devletçi Sanayileşme : 1930 -1939, Hükümetin İhtikâra Karşı Aldığı Önlem.


TRH 4103 Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi (3+0)
Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girişi, savaş içi gelişmeler ve savaşın yenilgiyle sonuçlanması, Mondros Mütarekesi ve Mustafa Kemal’in Anadolu’ya geçişi, Ulusal Bağımsızlık Hareketinin askeri ve siyasal bağlamda örgütsel yapıya kavuşturulması, Sevr Anlaşması öncesi gelişmeler, uluslararası konjonktür, Ermenilerin yenilgiye uğratılması, Moskova Antlaşması, Sakarya Zaferi, zafer öncesi ve sonrası iç ve dış gelişmeler, Türk Fransız Antlaşması, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Lozan Antlaşması, Lozan sonrası iç ve dış gelişmeler.


TRH 4104 XX. Yüzyıl Siyasi Tarihi I (3+0)
Dersin amacı ve kaynakları; Fransız İnkılabı ve Avrupa (1789-1815); Viyana Sistemi ve Avrupa (1815-1848); Mutlakıyetçilik-Hürriyetçilik-Milliyetçilik; Avrupa siyasetinin yeni unsurları: Almanya ve İtalya; Üçlü İttifak (1882). Üçlü İtilaf (1892-1907); ABD Tarihi; Uzakdoğu’nun Batıya açılması (Çin ve Japonya); Çin-Japon Savaşı (1894-199); Rus-Japon Savaşı (1904-1905); Buhranlar Devri ve barışın yıkılması (1929-1939)(Japonya’nın Mançurya’ya Saldırması, İspanya İç Savaşı, Japonya’nın Çin’e Saldırması); Emperyalizm (=Yeni sömürgecilik) (Emperyalizmin gelişmesinde rol oynayan faktörler. Afrika’da emperyalizm; İngiliz, Fransız, ABD ve Sovyet Rusya emperyalizmleri).


TRH 4105 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası I ( 2+0)
Dersin amacı ve kaynakları; Milli Mücadele Dönemi Türk Dış Politikası ( 1918-1923 ), Misak-ı Milli Karaları, dış politika hedeflerinin belirlenmesi, Türk- Sovyet ilişkileri, Moskova Antlaşması, batılı devletlerle ilişkiler, Fransızlarla yapılan Ankara Antlaşması ( 20 Ekim 1921 ), 1922 yılında Türk Dış Politikası, Mudanya Mütarekesi ( 11 Ekim 1922 ), Lozan Antlaşması ( 23 Temmuz 1923 ), 1923-1932 Dönemi Türk Dış Politikası, Türk Yunan ilişkileri, Türk İngiliz ilişkileri ve musul meselesi.Türk Sovyet ilişkileri, Türk İtalyan ilişkileri, Türk Fransız ilişkileri, Türkiye’nin doğulu devletlerle ilişkileri, 1932-1938 Dönemi Türk Diş Politikası, Genel durum, Türkiya ve Milletler Cemiyeti, Balkan Devletleri ile ilişkiler ve Balkan Atlantı, Doğulu Devletlerle ilişkiler ve Sâdâbat Paktı, Türk Sovyet İlişkileri, Türk İtalyan ilişkileri, Türk Alman ilişkileri, Türk İngiliz ilişkileri, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Türk Fransız ilişkileri ve Hatay Meselesi.


TRH 4106 XX. Yüzyıl Ortadoğu Tarihi I ( 2+0 )
Dersin amacı ve kaynakları; Ortadoğu’nun sınırları, tarihi geçmişi ve önemi; Şark Meselesi ve Türkler; I.Dünya Savaşı yıllarında Ortadoğu’da paylaşım projeleri ve petrolün rolü; Theoder Herzl, Siyonizm ve II. Abdülhamid; Filistin’de Yahudi kolonizasyonu ve İngiliz manda yönetiminin kurulması; İki dünya savaşı arasında Filistin’de Yahudi Meselesi; İsrail’in kurulması ve Arap-İsrail Harbi (1948); Irak, Ürdün, Suudi Arabistan ve Mısır’da İngiliz manda yönetiminin kurulması; Suriye ve Lübnan’da Fransız manda yönetiminin kurulması; II.Dünya Savaşı’na kadar İran’da siyasi gelişmeler.


TRH 4108 Bitirme Tezi (0+2)
İki dönemlik bir derstir. Bu derste son sınıf öğrencileri, istedikleri herhangi bir konuda, danışmanlığına atanan öğretim üyesinin gözetiminde en az 12 bin kelimelik bir tez hazırlarlar ve en geç final sınavlarının son günü teslim ederler.


TRH 4111 Rusya Tarihi I (2+0)
Rusya Tarihi Dersinin Kaynakları, Slavlar ve Doğu Slavları, Rus Devleti’nin Kuruluşu Kiyef Rusyası, Rusya’da Moğol Hakimiyeti Dönemi, Moskova Knezliği’nin yükselişi ve Altınordu Devleti ile Rus Knezlikleri arasındaki ilişkiler, III.İvan Devri (Moskova’nın Altınordu Hakimiyetinden Çıkışı ve Büyük Rus Devletinin Kuruluşu), IV.İvan Dönemi, Rusya’nın Genişleme Sürecine Girmesi, Rusya’da IV.İvan’ın Halefleri Dönemi, Romanovlar Dönemi ve Rusya’nın Doğu Avrupa’da Büyük Bir Güç Haline Gelmesi.


TRH 4110 Osmanlı Diplomatikası I (Seçmeli) ( 2+0 )
Osmanlı Diplomatiği, Osmanlı ‘da Yazı Malzemeleri ve Kağıd, Osmanlı ‘da diplomatiğinde kullanılan yazı türleri ve örnek belgeler, Belgelerde kullanılan alâmetler ve örnek belge üzerinde gösterilmesi, Belgelerde kullanılan mühürler, Fermanlar hakkında bilgi verilmesi ve örnek belge, Ferman okutulması ve tahlili, Beratlar hakkında bilgi verilmesi ve örnek belge, Berat ve tahlili, Ahidnâme-i Hümayun hakkında bilgi verilmesi ve örnek belge, Ahidname-i Hümayun ve tahlili, Buyrultu hakkında bilgi ve örnek belge, Buyrultu ve tahlili, Layiha hakkında bilgi verilip, örnek belge.


TRH 4112 Yeni ve Yakınçağ Ticaret Tarihi (Seçmeli) ( 2+0 )
Dünya ticareti ve ticaret konusunda yapılmış olan çalışmalar, Coğrafi keşiflerin başlamasına kadar İpek ve Baharat Ticaret yollarının değişimi ve bu değişimin dünya ticaretine olan etkileri, coğrafi keşiflerle birlikte gemi teknolojisinde meydana gelen değişimler ve okyanuslarda ticaret. Sömürgecilik faaliyetleri.


II.YARIYIL

TRH 4201 Türk Kültürü ve Uygarlığı Tarihi II ( 2+0 )
Türk Kültürü ve ticaret,Türk Kültürü ve Türklerde Ziraat hayatı,Nevruz ve Türk Kültürü,Hıdrellez ve Türk Kültürü,Türklerde Musiki ve eğlence,Türk halkının yönetime katılması ve seçim,Türk Kültüründe Vakıf ,Türk kültüründe mezar taşı,Türk kültüründe şehre küstü,Türk Kültüründe spor,Türk Kültüründe Saban toyu, bağ bozumu, ürün festivalleri,Türk Kültüründe adalet,Türk kültüründe şefkat ve hoş görü,Türk kültüründe edebiyat ve sanat.


TRH 4202 Türkiye Cumhuriyeti Sosyo-Ekonomik Tarihi II (3+0)
Ekmek Meselesi, Belediyenin Fırıncılarla Mücadele Etmeye Karar Vermesi, İkinci Dünya Savaşı ve Türk Ekonomisi (1940 - 1945), Vurgunculukla Mücadelede Konusunda Alınan Tedbirler, İhracat Yasağının Kalkması ve Piyasadaki Etkileri, Millî Korunma Kanunu ( 18 Ocak 1940 ), Varlık Vergisi, II. Dünya Savaşı Yıllarında Çıkarılan Bazı Kanunlar. 1946-1960 döneminde Sosya Ekonomik gelişmeler, 1960-1970 dönemi sosyo-ekonomik durum, 12 Mart 1971 askeri muhtırası, Ekonomi: Planlama ve ithalat, 1970’lerin sonundaki ekonomik bunalım, Toplumsal değişim, gecekondular ve konuk işçiler, Sendikalar ve sosyal güvenlik, 1980 darbesi ve sonuçları, Özal Dönemi, 1993-2000 dönemi sosyo-ekonomik durum.


TRH 4204 XX. Yüzyıl Siyasi Tarihi II (3+0)
Dersin bu döneminin kaynakları; Dünyayı etkileyen fikir akımları ve ideolojiler: Liberalizm-Kapitalizm, Nasyonalizm-Milliyetçilik, Sosyalizm-Komünizm, Nasyonal Sosyalizm, Faşizm, Sosyal Demokrasi; Helsinki Nihai senedi (1975); Sovyetler Birliği’nin Dağılması ve sonrası (1989); AGİT ve Yeni Dünya Düzeni Tek kutuplu dünya ve ABD; Türkiye’nin yeni Türk Cumhuriyetleriyle İlişkileri (1990-2000); Hindistan-Pakistan bunalımı, 1971 savaşı ve sonuçları; İran-Irak Savaşı ve sonuçları (1980-1988);Sovyet Rusya'nın Afganistan'ı işgali (1979-1988); I. Körfez Savaşı (1991); Bush Doktrini ve II. Körfez Savaşı (2003); BOP projesi ve Türkiye.


TRH 4205 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası II ( 2+0 )
İkinci Dünya Savaşında Türk Dış Politikası ( 1939-1945 ), Türk İngiliz ilişkileri, Türk Amerika Birleşik Devletler ilişkileri, Türk Alman ilişkileri, Türk Sovyet ilişkileri, İkinci Dünya Savaşından Sonra Türk Dış Politikası, Savaş sonu dünyasında Türkiye’nin durumu, ABD’nin Türkiye’yi desteklemeye başlaması, Truman Doktrini ve Marshall Planı, blokların kuruluşu ve Türkiye, Balkan Paktı, Bağdat Paktı ve Orta Doğu Devletleri ile ilişkiler, 1965-1973 Dönemi Türk Dış Politikası, Kıbrıs Olayı ve sonuçları, Türkiye’nin Batılı Devletlerle ilişkileri,Türkiye’nin Sosyalist Devletlerle ilişkileri.


TRH 4206 XX. Yüzyıl Ortadoğu Tarihi II ( 2+0 )
Dersin bu dönemdeki kaynakları; II.Dünya Savaşı sonrası Ortadoğu ülkeleri: İsrail ve Filistin Meselesi (1956-1967 ve 1973 Arap-İsrail Savaşları); Türk-İsrail ilişkileri(1990’a kadar) ve Filistin; Türk-Irak ilişkileri (1950-2003) (Irak’ta bağımsızlık ve darbeler, Bağdat Paktı, 1958 İhtilali, Baas rejimi ve Saddam Hüseyin; Suriye’de Hafız Esad dönemi; Türk-Suriye İlişkileri (1950-2000); II.Dünya Savaşı sonrası İran ve Musaddık dönemi; Humeyni devrimi (1979) ve sonrası; Türk-İran ilişkileri (1950-1990); II.Dünya Savaşı sonrasında Türk-Mısır, Türk-Lübnan, Türk-Suudi Arabistan ilişkilerinin genel değerlendirilmesi.


TRH 4208 Bitirme Tezi (0+2)
İki dönemlik bir derstir. Bu derste son sınıf öğrencileri, istedikleri herhangi bir konuda, danışmanlığına atanan öğretim üyesinin gözetiminde en az 12 bin kelimelik bir tez hazırlarlar ve en geç final sınavlarının son günü teslim ederler.


TRH 4210 Türk Demokrasi Tarihi (3+0)
Osmanlı klasik yönetim yapısı ve bu yapıda meydana gelen değişimlerin başlangıcı olarak Senet-i İttifak, Halifelik,Uluslaşma Akımları, Tanzimat ve Tanzimat Ricalinin Siyasal Görüşleri, Fermanların Hukuksal Niteliği, Hükümet, Kanunlaştırma Çalışmaları. II. Abdülhamid'in "Kanûn-u Esasî "yi İlanı. Anayasalı Mutlakıyet Rejimi, 1876 seçim ve meclisleri kurulan partiler, ( İttihat ve Terakki, Hürriyet ve İtilaf Partileri, İkinci Meşrutiyet Dönemi Üzerine Bir Değerlendirme. 1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasaları, Milli Mücadele Dönemi meclisi ve bu meclisin gerçekleştirdiği radikal değişiklikler, Saltanat ve Hilafetin kaldırılması, Serbest Cumhuriyet Fırkası, çok partili hayata geçiş, Demokrat Parti, darbeler ve sonuçları seçim sistemleri ve bunların Türk demokrasisine etkileri.


TRH 4213 Rusya Tarihi II (2+0)
Büyük Petro Dönemi ve Petro’nun Halefleri Dönemi, II.Katerina Dönemi, Kırım Hanlığının Rus Hakimiyetine Geçmesi ve Osmanlı Devleti’nin Bölgeye Yönelik Politikası, 1878-1879 Osmanlı Rus Savaşı ve Sonuçları, Birinci Dünya Savaşı, Rusya’nın Savaştan Çekilmesi, Bolşevik İhtilali, İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Rus Politikası.


TRH 4211 Osmanlı Diplomatikası II (Seçmeli) (2+0)
Temettüat Defterleri ve örnek belge tahlili, Vakfiyeler ile ilgili örnek belge okutulması ve tahlili, Muhasebe Bilançoları ve örnek belge okutulup değerlendirilmesi, Nüfus Defterleri ve örnek belge okutulması, Takrir ve örnek belge okutulup, değerlendirilmesi, Arz ve örnek belge okutulup, değerlendirilmesi, Tahrirat ve örnek belge okutulup, tahlilinin yapılması, Tezkire ve örnek belge okutulup tahlilinin yapılması, Fetva ve belge tahlili, Temessük ve örnek belge okutulup tahlilinin yapılması, Son devir senedleri ve örnek belge okutulup, tahlilinin yapılması, Dilekçe ile ilgili belge tahlili, Muhtelif raporlar ve belge tahlili, Mazbata, ile ilgili belge tahlili.


TRH 4212 Geç Antik Çağ Akdeniz Dünyası (Seçmeli) (2+0)
Giriş: Konunun ve kaynakların tanıtılması; Eskiçağ Akdeniz dünyasının sınırları MS. 200-300; Hükümdarlar ve IV. yüzyılda Roma toplumu: Yeniden canlanan bir dünya; Hıristiyanlığın doğuşu: Roma kentlerinde dinsel fanatizm 200-311; Hıristiyanlığın yönleri: Kilise grupları arasında çatışmalar, III-IV. Yüzyıllar; Son Helenler: Paganizmin Çöküşü IV. Yüzyıl; Manastır Sisteminin doğuşu IV. Yüzyıl; IV. ve V. Yüzyıllarda Batı toplumu; Bizans’ın Doğuşu; Iustinianus ve Sonrası: Bizans ve Sasaniler; İslamiyetin Doğuşu; Akdeniz’de Müslümanlar; İslamiyetin yayılması karşısında Bizans ve Sasaniler; Geç Antik Çağ Akdeniz Dünyasında Ayrılan Yollar: Müslüman Doğu ve Hıristiyan Batı.

 

 

 

 

 

©WEB DESiGNED BY HisToRiaN &WeNoM